Za javna podjetja kot so bolnice, komunalna podjetja, občine in podobno načrtujemo primeren obseg zavarovanih nevarnosti in pripravljamo dokumentacijo za izvedbo javnega razpisa za nakup zavarovanj v zavarovalno tehničnem delu. Prispele ponudbe analiziramo glede njihove primerljivosti in skladnosti z izdelano ponudbeno dokumentacijo.


Pripravimo dokumentacijo za izbor najugodnejšega ponudnika glede na postavljene kriterije izbora. Po sklenitvi zavarovalnih pogodb skrbimo za ažurno obnovo le teh in pomagamo v primeru nastalih zavarovanih škodnih dogodkov.


Zaupajte pripravo razpisne dokumentacije in načrtovanje primernega obsega zavarovanj strokovnjakom z izkušnjami.