• Fun is like life insurance,
  the older you get, the more it costs.

 • Failure is simply the opportunity to begin again,
  this time more intelligently.

 • The only man who never makes mistakes
  is the man who never does anything.

 • A ship is safe in harbor,
  but that's not what ships are built for.

Upravljanje z riziki ( risk management )

Prepoznavanje tveganj

Tveganja spremljajo vsako poslovanje. Če jih pravočasno odkrijete, lahko s svojimi odločitvami zmanjšate negotovosti in s tem izboljšate svoje poslovanje.

Različne vrste tveganj vam pomagamo odkriti, jih ovrednotiti, primerno razvrstiti in svetovati, kako bi lahko na podlagi analize tveganj z ustreznimi ukrepi izboljšali rezultate poslovanja. Zaradi prepletenosti poslovnih procesov in mnogih zunanjih in notranjih vplivov pa se tveganja zelo razlikujejo:

 • pri rednem poslovanju in
 • pri novih projektih.

Tveganja pri rednem poslovanju

V svojem vsakodnevnem poslovanju se srečujete z mnogimi tveganji. Nekatera tveganja lahko preprosto sprejmete, ker so v okvirih, ki so za vas sprejemljiva. Večja tveganja pa lahko zmanjšate z zavarovanem, lahko jih delite z vašimi poslovnimi partnerji, velikokrat pa se jim morate prilagoditi s svojimi postopki. Najskrajnejši ukrep pa je, da se zaradi prevelikega tveganja odpoveste delu svojega poslovanja.

Mi vam pomagamo tveganja pravilno oceniti in jih razvrstiti ter z vašo pomočjo, skupnim razmišljanjem in s prenosom dobre prakse tudi pripraviti ukrepe za zmanjševanje negotovosti pri vašem rednem poslovanju.

Tveganja pri novih projektih

Pri novih projektih se lahko srečate s povsem neznanimi tveganji, ki jih mogoče niti ne prepoznate. Zaradi tega vaš projekt ne bo tako uspešen in lahko celo ogrozi ostale dele rednega poslovanja.

Zaradi izkušenj, ki jih imamo, vam bomo pomagali tveganja pri novih projektih prepoznati. Skupaj jih bomo ovrednotili in razporedili ter pripravili ukrepe za zmanjšanje ali preprečevanje negotovosti. Tako se boste lažje odločili za projekt, prilagodili cilje projekta ter zmanjšali tveganja. Možno je, da se boste celo odločili, da zaradi prevelikih negotovosti projekt začasno odložite.

Vrste tveganj

Tveganja delimo po več kriterijih:

 • po vplivu na poslovanje,
 • po velikosti in pomembnosti,
 • po načinu ukrepanj.

Tveganja po vplivu na poslovanje

Tveganja lahko delimo glede na to, na kateri del poslovanja vplivajo:

 • Strateška tveganja, ki vplivajo na odločitve na najvišjem nivoju (npr.: načrtovanje, odločitve o investicijah, sprememba poslovne strategije, dokapitalizacija, blagovne znamke, industrijska lastnina, ipd.)
 • Finančna tveganja, ki vplivajo na plačilno sposobnost, izpostavljenost valutnim in obrestnim tveganjem, neplačilom vaših kupcev (kreditna tveganja).
 • Operativna tveganja, ki so specifična glede na dejavnost podjetja in so vgrajena v osnovne poslovne procese vsake družbe.
 • Naključna tveganja, katerih posledic ne moremo natančno predvideti in jim ne moremo določiti časa nastanka.

Pomagali vam bomo poiskati pravo odločitev za vsako tveganje.

Tveganja po velikosti in pomembnosti

Če pravilno ovrednotimo in razvrstimo tveganja, nam ni težko ugotoviti, katera tveganja so največja in najpomembnejša. Ob pravilni zasnovi vrednotenja bomo hkrati pripravili ukrepe za spremenjen vpliv najpomembnejših tveganj.

Tveganja po načinu ukrepanj

Tveganja lahko sprejmemo, če ocenimo, da so posledice tveganj majhne in zato ne potrebujemo dodatnih ukrepov za spreminjanje posledic in verjetnosti posameznih tveganj.

Tveganja ali del tvegan lahko prevalimo na zavarovalnice (npr.: zavarovanje premoženja, odgovornosti, terjatev), banke (npr.: zavarovanje pred valutnimi ali obrestnimi tveganji, faktoring terjatev) ali poslovne partnerje (npr.: spremembe pogodb s kupci in dobavitelji, prenos določenih aktivnosti na druga podjetja) in ostale (npr.: dogovori s sosedi, občinami, sodelovanje v strokovnih društvih in združenjih).

Prav tako pa lahko spremenimo procese poslovanja in tako spremenimo verjetnost in posledice nekaterih tveganj. Mnogo tveganj je vgrajenih v same operativne procese v obliki podvajanj poslov, v obliki slabih ali nepravilnih postopkov. Zato moramo procese:

 • preveriti (namen in cilj posameznega poslovnega procesa, povezane osebe s procesom),
 • pripraviti in/ali popraviti ukrepe (npr.: pravilniki, postopki, sklepi) in
 • izboljšati odzivnost na novo nastala tveganja v posameznih procesih (npr. sprememba zakonodaje, spremembe poslovnih pogodb).

web design LUNICstudio.com